بررسی کارنامه حقوق بشر ایران در سازمان ملل

بررسی کارنامه حقوق بشر ایران در سازمان ملل

Justice4Iran
۱۰۸ کشور جهان در ژنو سوییس وضعیت حقوق بشر ایران را بررسی کردند. شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران یکی از فعالان حقوق بشری است که با بی بی سی فارسی…
View Video Page
2 ماه agoبررسی کارنامه حقوق بشر ایران در سازمان ملل
قوانین قصاص ولی دم را تبدیل به قاتل می کنند

قوانین قصاص ولی دم را تبدیل به قاتل می کنند

Justice4Iran
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران روز پنجم آبان 1393 در مصاحبه با برنامه افق تلوزیون صدای آمریکا درباره اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، اعدام ریح…
View Video Page
2 ماه agoقوانین قصاص ولی دم را تبدیل به قاتل می کنند
Medicalization of Sexual Orientation and Gender Identity in Iran

Medicalization of Sexual Orientation and Gender Identity in Iran

Justice4Iran
United Nationa Human Rights Council Universal Periodic Review of the situation of human rights in Iran UPR- info Pre-session 8 October 2014, Geneva F…
View Video Page
2 ماه agoMedicalization of Sexual Orientation and Gender Identity in Iran
ازدواج دختربچه‌ها، رسمیت بخشیدن به تجاوز در چارچوب زناشویی

ازدواج دختربچه‌ها، رسمیت بخشیدن به تجاوز در چارچوب زناشویی

Justice4Iran
شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در برنامه سمت نو تلویزیون من و تو درباره ازدواج دختربچه‌ها و آزار جنسی کودکان سخن گفته است
View Video Page
2 ماه agoازدواج دختربچه‌ها، رسمیت بخشیدن به تجاوز در چارچوب زناشویی

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران